ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΠΑΟΚΤΖΗΔΩΝ ΣΤΗΝ ΔΡΑΜΑ...Μας το έστειλαν αρχικά και δεν το πιστεύαμε.
 
 
Ψάξαμε λοιπόν στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και το επιβεβαιώσαμε.
 
ΑΠΟΦΑΣΗ -116-
Ο Δήμαρχος Δοξάτου
Έχοντας υπόψη:
1. Το  υπ’  αριθμ.πρωτ.6685/13-05-2016 αίτημα  του  «Πολιτιστικού  Συλλόγου Φίλων ΠΑΟΚ Αγίου Αθανασίου», για παραχώρηση από το Δήμο ακινήτου για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του,
2. Τον κοινωφελή χαρακτήρα των δραστηριοτήτων του ως άνω Συλλόγου που αφορά σε θέματα αθλητισμού,  
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Εγκρίνουμε το αίτημα του «Πολιτιστικού Συλλόγου Φίλων ΠΑΟΚ Αγίου Αθανασίου» και  παραχωρούμε  τη  χρήση  του  δημοτικού  ακινήτου  που βρίσκεται  στη  θέση Εργατικές Κατοικίες Αγίου Αθανασίου Δήμου Δοξάτου (δίπλα στο βρεφικό σταθμό), για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του. Η παραχώρηση θα γίνει άνευ τιμήματος ή ανταλλάγματος και ο ως άνω σύλλογος θα είναι υπεύθυνος για την καθαριότητα του συγκεκριμένου χώρου.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ
Δημήτριος Δαλακάκης
 
Δίχως να πληρώσουν τίποτε, παίρνουν ακίνητο που ανήκει στο Δήμο Δοξάτου, κάποιοι συνδεσμίτες σε ένα χωριό της Δράμας, τον Άγιο Αθανάσιο. Κι αυτό έχει γίνει όπως διαβάζουμε εδώ και 2 χρόνια, από το Μάιο του 2016, έτσι; Να δούμε τι άλλο θα δούμε με τη ΔΕΚΟ του Βορρά που λέγεται ''παοκάκι''. Έχει μείνει άραγε κάποια άλλη κρατική, δημοτική ή περιφερειακή αβάντα για το συγκεκριμένο κρατικοδίαιτο σωματείο;

Σχόλια

Εικόνα el trick

Έχουμε και λέμε.
1. Ο Δήμαρχος ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ Δήμου της Ελλάδας ΔΕΝ έχει την αρμοδιότητα από μόνος του για την διαχείριση των δημοτικών ακινήτων. Κατά συνέπεια η απόφασή του για την παραχώρηση χρήσης δημοτικού ακινήτου είναι ΑΚΥΡΗ και η περιφέρεια στην οποία ανήκει ο εν λόγω δήμος δεν θα έπρεπε να εγκρίνει (να δώσει βεβαίωση νομιμότητας) στην απόφαση του δημάρχου.
2. Ο οποιοσδήποτε σύλλογος ή φυσικό πρόσωπο κ.λ.π.έχει τη δυνατότητα να αιτηθεί το οτιδήποτε. Όμως την ικανοποίηση του αιτήματος πρέπει να την λάβει από το πρόσωπο ή το όργανο που έχει την σχετική αρμοδιότητα. Άρα εν προκειμένω ο σύλλογος φίλων του παοκ θα έπρεπε να λάβει την όποια παραχώρηση χρήσης του ακινήτου που ζητούσε από το όργανο του δήμου με την σχετική επί του θέματος αρμοδιότητα ήτοι από το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ.
3. Φυσικά μέχρι τώρα δεν εξέτασα καθόλου το ΑΝ η ικανοποίηση αιτήματος ΔΩΡΕΑΝ παραχώρησης δημοτικών ακινήτων σε ΟΠΑΔΙΚΟΥΣ συλλόγους ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ το δημόσιο ή το δημοτικό συμφέρον ώστε να έχει τύχη το οποιοδήποτε αίτημα.
Παρακάτω παραθέτω τα σχετικά άρθρα του Κώδικα Δήμων που ισχύουν και ΣΗΜΕΡΑ (στη θέση της δημαρχιακής επιτροπής να θέσετε Οικονομική Επιτροπή) σχετικά με τις αρμοδιότητες των οργάνων διοίκησης των Δήμων που ισχύουν για όλη την Ελλάδα.
Αρμοδιότητες του Δημάρχου
Άρθρο 86 Αρμοδιότητες του Δημάρχου 1. Ο δήμαρχος προασπίζει τα τοπικά συμφέροντα και ασκεί τα καθήκοντά του με γνώμονα τη διασφάλιση της ενότητας της τοπικής κοινωνίας. Ειδικότερα, ο δή− μαρχος: α) Eκπροσωπεί το Δήμο στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή. β) Eκτελεί τις αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου και της δημαρχιακής επιτροπής. γ) Eίναι προϊστάμενος των υπηρεσιών του Δήμου και τις διευθύνει. δ) Eίναι προϊστάμενος όλου του προσωπικού του Δή− μου και εκδίδει τις πράξεις που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις για το διορισμό, τις κάθε είδους υπηρεσιακές μεταβολές και την άσκηση του πειθαρχικού ελέγχου. ε) Συνυπογράφει τους βεβαιωτικούς καταλόγους και τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής των δαπανών, οι οποίες έχουν εκκαθαριστεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου. στ) Υπογράφει τις συμβάσεις που συνάπτει ο Δή− μος. ζ) Εκδίδει πιστοποιητικά προσωπικής και οικογενεια− κής κατάστασης των δημοτών. η) Εκδίδει τη βεβαίωση μόνιμης κατοικίας. Η βεβαί− ωση αυτή χορηγείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 279. θ) Απαντά, εγγράφως ή προφορικώς, στα ερωτήματα που του υποβάλλουν τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου μέσα σε έναν (1) μήνα. 2. Όταν δημιουργείται άμεσος και προφανής κίνδυνος ή απειλείται ζημία των δημοτικών συμφερόντων από την αναβολή, ο δήμαρχος μπορεί να λάβει μέτρα για θέ− ματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα της δημαρχιακής επιτροπής. Στην περίπτωση αυτή οφείλει να υποβάλει προς έ−γκριση τη σχετική απόφασή του κατά την πρώτη συνεδρίαση της δημαρχιακής επιτροπής. 3. Σε περίπτωση που το δημοτικό συμβούλιο διαπιστώ− σει ότι τα συμφέροντα του δημάρχου συγκρούονται με τα συμφέροντα του Δήμου, τα καθήκοντα του δημάρχου ασκεί αντιδήμαρχος ή σύμβουλος του επιτυχόντος συν− δυασμού που ορίζεται από το δημοτικό συμβούλιο. Η παράβαση της υποχρέωσης αυτής συνιστά πειθαρ− χικό αδίκημα. 4. Ο δήμαρχος δεν ευθύνεται αστικά, ποινικά και πει− θαρχικά για την εκτέλεση και μόνο των αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου και της δημαρχιακής επι− τροπής, εφόσον αυτές δεν έχουν ακυρωθεί, ανακληθεί ή ανασταλεί. 5. Ο δήμαρχος δεν θεωρείται υπόλογος κατά την έν− νοια του άρθρου 25 του π.δ. 774/1980 (ΦΕΚ 189 Α΄), όπως ισχύει, και σε βάρος του επιτρέπεται καταλογισμός μόνο για δόλο ή βαριά αμέλεια. 6 .Οι ρυθμίσεις των παραγράφων 4 και 5 ισχύουν και για τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου, στα οποία έχει ανατεθεί η άσκηση αρμοδιοτήτων του δημάρχου.

Αρμοδιότητες ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Άρθρο 103 Δημαρχιακή Επιτροπή – Αρμοδιότητες 1. Η δημαρχιακή επιτροπή αποτελείται από τον δήμαρ− χο ή τον αντιδήμαρχο που έχει ορίσει ο δήμαρχος ως πρόεδρο και από τέσσερα (4) μέλη, αν το συμβούλιο έχει έως και δεκαεπτά (17) μέλη, έξι (6) μέλη, αν το συμβού− λιο έχει έως και τριάντα τρία (33) μέλη, ή αν πρόκειται για Δήμο ο οποίος είναι πρωτεύουσα νομού και έχει πληθυσμό μέχρι δέκα χιλιάδες (10.000) κατοίκους και οκτώ (8) μέλη, αν το συμβούλιο έχει πάνω από τριάντα τρία (33) μέλη. Στη δημαρχιακή επιτροπή ανάλογα με τα θέματα που συζητά μετέχει ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, χωρίς δικαί− ωμα ψήφου. 2. Η δημαρχιακή επιτροπή έχει τις ακόλουθες αρμο− διότητες: α) συντάσσει τον προϋπολογισμό του Δήμου, β) προελέγχει τον απολογισμό, γ) αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, με εξαί− ρεση τις περιπτώσεις της παρ. 1 του άρθρου 101, της παρ. 2 του άρθρου 140, των παραγράφων 3, 4 και 5 του άρθρου 158 και των άρθρων 202, 220, καθώς και στις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, δ) με την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του παρόντος καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξά− γει και κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Για τη διεξαγωγή των δημο− πρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να συ−γκροτεί επιτροπές, από μέλη της, δημοτικούς ή δημόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήμονες, ε) μελετά την ανάγκη συνάψεως δανείων, καταρτίζει τους όρους τους και κάνει σχετική εισήγηση στο δη− μοτικό συμβούλιο, στ) αποφασίζει για την άσκηση όλων των ενδίκων βοηθημάτων και των ενδίκων μέσων, ζ) αποφασίζει για την υποβολή προσφυγών στις δι− οικητικές αρχές, η) αποφασίζει για το δικαστικό συμβιβασμό και ειση− γείται στο δημοτικό συμβούλιο για τον εξώδικο συμβι− βασμό ή την κατάργηση δίκης που έχουν αντικείμενο μέχρι ποσού τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000 ~), θ) αποφασίζει για την αποδοχή κληρονομιών, κληρο− δοσιών και δωρεών, ι) αποφασίζει για την πρόσληψη πληρεξουσίου δι− κηγόρου και για την ανάκληση της πληρεξουσιότητάς του, σε όσους Δήμους, είτε δεν έχουν προσληφθεί δι− κηγόροι, με μηνιαία αντιμισθία, είτε αυτοί που έχουν προσληφθεί δεν έχουν δικαίωμα να παρίστανται σε ανώτατα δικαστήρια. Μπορεί, επίσης, να αναθέτει την παροχή γνωμοδοτή− σεων, μόνον εφόσον δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, με μηνιαία αντιμισθία. Με απόφασή της είναι δυνατή, κατ’ εξαίρεση, η ανάθεση σε δικηγόρο, εξώδικου ή δι− καστικού χειρισμού, ανά υπόθεση, ζητημάτων, τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα του Δή− μου και απαιτούν εξειδικευμένη γνώση ή εμπειρία. Στις περιπτώσεις αυτές η αμοιβή του δικηγόρου ορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 281. 3. Για τις περιπτώσεις στ΄, ζ΄ και η΄ της προηγούμενης παραγράφου, η απόφαση λαμβάνεται ύστερα από γνω− μοδότηση δικηγόρου, η ανυπαρξία της οποίας συνεπά− γεται ακυρότητα της σχετικής απόφασης. Προκειμένου για μισθολογικές απαιτήσεις, κάθε μορφής, περιλαμβα− νομένων και των επιδομάτων, δεν είναι δυνατή η πα− ραίτηση από την άσκηση ενδίκων μέσων, ο δικαστικός ή εξώδικος συμβιβασμός και η κατάργηση δίκης. Η παρούσα ρύθμιση ισχύει και όταν αποφασίζει, σχε− τικά, το δημοτικό συμβούλιο, λόγω υπέρβασης του αντικειμένου των τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000 ~) της περίπτωσης η΄ της προηγούμενης παραγράφου. 4. Το δημοτικό συμβούλιο μπορεί, για θέματα ιδιαίτερα σοβαρά, με ειδική αιτιολογία, και με την απόλυτη πλει− οψηφία του συνόλου των μελών του να αποφασίζει ότι θα ασκήσει το ίδιο αρμοδιότητες των προηγούμενων παραγράφων. 5. Η δημαρχιακή επιτροπή μπορεί να παραπέμπει οποι− οδήποτε θέμα της αρμοδιότητάς της στο δημοτικό συμ− βούλιο για τη λήψη απόφασης, εφόσον κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται από την ιδιαίτερη σοβαρότητά του.

Αρμοδιότητες του δημοτικού συμβουλίου
Άρθρο 93 Αρμοδιότητες του δημοτικού συμβουλίου 1. Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέμα− τα που αφορούν το Δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή της δημαρχιακής επιτροπής. 2. Το δημοτικό συμβούλιο εκφράζει τις θέσεις του σε θέματα τοπικού ενδιαφέροντος και γνωμοδοτεί όποτε δημόσιες αρχές ή αρμόδια όργανα ζητούν τη γνώμη του. 3. Καθορίζει τους φόρους, τα τέλη, τα δικαιώματα και τις εισφορές. 4. Το δημοτικό συμβούλιο έχει αποφασιστικές ή γνω− μοδοτικές αρμοδιότητες σε θέματα ρυθμιστικών σχε− δίων και προγραμμάτων προστασίας περιβάλλοντος, προγραμματισμού εφαρμογής ρυθμιστικών σχεδίων, οικιστικής οργάνωσης ανοικτών πόλεων, εφαρμογής Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.), πολεοδομικών μελετών, ανάπλασης περιοχών, πολεοδομικών επεμ− βάσεων, χρηματοδότησης προγραμμάτων ανάπλασης, ανασυγκρότησης υποβαθμισμένων περιοχών, πολεο− δομικής αναμόρφωσης προβληματικών περιοχών, απο− ζημίωσης ρυμοτομουμένων, πολεοδομικών ρυθμίσεων, εισφοράς σε γη ή σε χρήμα, περιοχών ειδικά ρυθμιζόμε− νης πολεοδόμησης (Π.Ε.Ρ.ΠΟ.), έγκρισης πολεοδομικών μελετών και καθορισμού χρήσεων γης, χωροθέτησης κοιμητηρίων, κατά τις προβλέψεις του ν. 2508/1997 (ΦΕΚ 124 Α΄), όπως κάθε φορά ισχύει, και κέντρων αποτέφρω− σης νεκρών. 5. Καταρτίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνό− λου των μελών του τον κανονισμό λειτουργίας του, με βάση τον πρότυπο κανονισμό της παραγράφου 8 του άρθρου 95. 6. Έναν (1) μήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης

Εικόνα el trick