ΠΑΟΚ = Βαθύ κράτοςΓράφει ο Κατακόκκινος πρωτοετής Νομικής
 
Κατηγορούμενος με βάση τον αθλητικό νόμο (και δη με την παρ. 5 του άρ. 41ΣΤ ν. 2725/1999) λοιπόν ο Γκαγκατσάκος.  Τι σημαίνει αυτό, μέχρι την εκδίκαση; 
 
Ακολουθεί το κείμενο άρθρων του αθλητικού νόμου, που αφορούν την περίπτωση αυτή.
 
Άρθρο 41ΣΤ
 
«5. Όποιος παροτρύνει, υποκινεί, ενθαρρύνει ή διευκολύνει με οποιονδήποτε τρόπο και ιδίως δημόσια ή δια του έντυπου ή ηλεκτρονικού τύπου ή του διαδικτύου μεμονωμένα άτομα ή οργανωμένες ομάδες προσώπων για να διαπράξουν αδικήματα του παρόντος άρθρου τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών.
«6. α. Η ποινή για τις πιο πάνω πράξεις δεν αναστέλλεται ούτε μετατρέπεται σε περίπτωση που: (αα) Ο δράστης κατά την τέλεση των πιο πάνω πράξεων χρησιμοποίησε όπλο ή κάθε άλλου είδους μέσο, ικανό και πρόσφορο να προκαλέσει κίνδυνο για τη ζωή και τη σωματική ακεραιότητα τρίτων ή (ββ) Από τη βαρύτητα της πράξης, τις περιστάσεις τέλεσής της, από τα αίτια που ώθησαν τον δράστη σε αυτήν και την προσωπικότητά του προκύπτει αντικοινωνικότητα αυτού και σταθερή ροπή του σε διάπραξη νέων εγκλημάτων στο μέλλον. «β. Η ποινή για τις πράξεις του παρόντος άρθρου δεν μετατρέπεται σε καμία περίπτωση. Το Δικαστήριο, εφόσον αναστείλει την εκτέλεση της ποινής, ανεξαρτήτως του ύψους αυτής, διατάσσει την υποχρέωση του καταδικασθέντος να διαμένει στην κατοικία του κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, για χρονικό διάστημα ίσο με την ανασταλείσα ποινή. Η παραβίαση του συγκεκριμένου όρου συνεπάγεται την άρση της αναστολής. Σε περίπτωση δεύτερης καταδίκης για αδίκημα του παρόντος νόμου, ανεξαρτήτως του ύψους των αθροιζόμενων ποινών, δεν χορηγείται αναστολή εκτέλεσης της ποινής.» γ. Σε περίπτωση καταδίκης για τις πράξεις των παραγράφων 1, 2, 4 και 5 του παρόντος, δεν επιτρέπεται η μετατροπή της στερητικής της ελευθερίας ποινής σε χρηματική ή σε παροχή κοινωφελούς εργασίας και δεν χορηγείται αναστολή εκτέλεσης της ποινής όταν: (αα) Ο δράστης είναι υπότροπος ή τελεί κατά συνήθεια τις πιο πάνω πράξεις ή (ββ) ο δράστης κρίνεται από τις περιστάσεις τέλεσης ως ιδιαιτέρως επικίνδυνος για τη ζωή ή τη σωματική ακεραιότητα ή την περιουσία τρίτων ή την ομαλή εκτέλεση των αθλητικών εκδηλώσεων."
 
…………………………………
 
"8"(6). «α. Τα αδικήματα του παρόντος άρθρου διώκονται αυτεπαγγέλτως. Καθ' ύλην αρμόδιο δικαστήριο είναι το Τριμελές Πλημμελειοδικείο του τόπου τέλεσης τους. Για την εκδίκαση των αδικημάτων του παρόντος άρθρου εφαρμόζεται υποχρεωτικά η διαδικασία των άρθρων 418 επ. Κ.Π.Δ.. Σε κάθε περίπτωση τα αδικήματα του παρόντος άρθρου εκδικάζονται εντός τριάντα ημερών». β) ** Η προθεσμία για την άσκηση έφεσης κατά της καταδικαστικής απόφασης και η άσκηση εφέσεως δεν αναστέλλουν την εκτέλεσή της. *** 
 
………………………………..
 
Άρθρο 41Ζ
 
1. Στους κανονισμούς που καταρτίζονται και εγκρίνονται κατά το άρθρο 27 του παρόντος, κάθε αθλητική ομοσπονδία ορίζει, μεταξύ άλλων, τις κυρώσεις για τους παραβάτες των διατάξεων των άρθρων 41 έως 41 ΣΤ του παρόντος νόμου και των κανονιστικών πράξεων που εκδόθηκαν σε εκτέλεσή τους. Οι κανονισμοί αυτοί οφείλουν να προβλέπουν κατ' ελάχιστον όσα ορίζονται στις παραγράφους 2 έως 9 του παρόντος άρθρου.
 
………………………………………………….
 
"3. Για τις παραβάσεις των διατάξεων των άρθρων 41 έως 41ΣΤ του παρόντος νόμου επιβάλλεται:
α) Στους αθλητές και προπονητές ……………………………………………….
β) Στα μέλη της διοίκησης, τους εκπροσώπους και όσους συνδέονται με το αθλητικό σωματείο, Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. με επαγγελματική σχέση, η απαγόρευση εισόδου στην αθλητική εγκατάσταση κατά τη διάρκεια επίσημης αθλητικής συνάντησης και η έκπτωση από το αθλητικό αξίωμα ή ιδιότητα τους για χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι μηνών και πρόστιμο τουλάχιστον 20.000 ευρώ. Οι παραπάνω ποινές εκτίονται μόνο κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου. Σε περίπτωση υποτροπής το πρόστιμο διπλασιάζεται, οι δε παραβάτες δεν μπορούν να οριστούν, εκλεγούν ή να συμμετέχουν με οποιαδήποτε σχέση ή ιδιότητα σε οποιονδήποτε αθλητικό φορέα, σωματείο Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. για διάστημα τουλάχιστον δύο ετών.
"γ) Σε αθλητικό σωματείο, Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. η διεξαγωγή αγώνα χωρίς θεατές (κεκλεισμένων των θυρών) μιας ή περισσοτέρων αγωνιστικών συναντήσεων με γηπεδούχο το υπαίτιο αθλητικό σωματείο, Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. και πρόστιμο για τα αθλητικά σωματεία τουλάχιστον τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ, για τις Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. τουλάχιστον δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ, και ειδικά για τις Π.Α.Ε. που αγωνίζονται στην Α' Εθνική Κατηγορία Ποδοσφαίρου, καθώς και τις Κ.Α.Ε. που αγωνίζονται στην Α1 Κατηγορία Καλαθοσφαίρισης τουλάχιστον πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ.
 
………………………………………………
 
6. Για την εφαρμογή των διατάξεων περί υποτροπής του παρόντος άρθρου, λαμβάνεται υπόψη το χρονικό διάστημα δύο ετών από τη διάπραξη της πρώτης παράβασης. Ως υπότροπο τιμωρείται ένα αθλητικό σωματείο, Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε. και εάν μέσα στο ανωτέρω χρονικό διάστημα μέλη του ή φυσικά πρόσωπα των περιπτώσεων α' και β' της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου παραβούν τις διατάξεις των άρθρων 41 έως 41 ΣΤ του παρόντος νόμου. Με τις κυρώσεις της υποτροπής τιμωρείται ένα αθλητικό σωματείο, Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε. και σε περίπτωση που το ίδιο το νομικό πρόσωπο ή τα φυσικά πρόσωπα του προηγούμενου εδαφίου, αν και τιμωρήθηκαν, δεν υποβάλλονται στην πλήρη εκτέλεση της κύρωσης.
 
…………………………………..
 
8. Οι κυρώσεις που προβλέπονται από τις παραγράφους 2 έως 4 του παρόντος άρθρου επιβάλλονται με απόφαση του οικείου πειθαρχικού οργάνου, το οποίο επιλαμβάνεται αυτεπαγγέλτως ή μετά από αναφορά της αρμόδιας αστυνομικής αρχής, της Δ.Ε.Α.Β., της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας ή του επαγγελματικού συνδέσμου. Η απόφαση είναι άμεσα εκτελεστή και μπορεί να προσβληθεί ενώπιον του αρμόδιου δευτεροβάθμιου πειθαρχικού οργάνου κατά τις ισχύουσες διατάξεις. Η παραπομπή της υπόθεσης στην Επιτροπή Φιλάθλου Πνεύματος του άρθρου 130 του παρόντος νόμου δεν αποκλείεται.
 
………………………….
 
Άρθρο 41Η
 
1. Κατά την άσκηση της ποινικής δίωξης και όσο διαρκεί η προδικασία, αν προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις ενοχής του κατηγορουμένου για κάποιο από τα αδικήματα αθλητικής βίας που προβλέπονται στον παρόντα, ο κατά τόπο αρμόδιος εισαγγελέας πλημμελειοδικών μ π ο ρ ε ί,  με διάταξή του, να επιβάλλει στον κατηγορούμενο έναν ή περισσότερους περιοριστικούς όρους, εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο για να αποφευχθεί ο κίνδυνος διάπραξης νέων αδικημάτων. Αν ο κατηγορούμενος έχει καταδικαστεί στο παρελθόν, με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, σε οποιαδήποτε ποινή για διάπραξη αδικήματος αθλητικής βίας, η επιβολή περιοριστικών όρων σε βάρος του είναι υποχρεωτική.
2. Περιοριστικοί όροι που επιβάλλονται, σύμφωνα με την παράγραφο 1, είναι ιδίως: (α) η απαγόρευση εισόδου σε μία ή περισσότερες αθλητικές εγκαταστάσεις, ενός ή περισσότερων αθλημάτων, κατά τη διάρκεια προπονήσεων ή και αγώνων, (β) η απαγόρευση εισόδου σε αθλητικές εγκαταστάσεις στις οποίες προπονείται ή αγωνίζεται συγκεκριμένη ομάδα αθλητικού σωματείου, Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε., (γ) η υποχρέωση εμφάνισης του κατηγορουμένου στο αστυνομικό τμήμα του τόπου κατοικίας του μέχρι και δύο (2) ώρες πριν από την έναρξη αγώνων στους οποίες συμμετέχει συγκεκριμένη ομάδα αθλητικού σωματείου, Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε. και η παραμονή του εκεί μέχρι και δύο (2) ώρες μετά τη λήξη τους.
3. Η εισαγγελική διάταξη της παραγράφου 1 κοινοποιείται στον κατηγορούμενο, στην αρμόδια αστυνομική αρχή και στους κατά περίπτωση ενδιαφερόμενους, αθλητική ομοσπονδία, διοργανώτρια των αγώνων αρχή, αθλητικό σωματείο, Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε., για να λάβουν γνώση και να μεριμνήσουν για την εκτέλεσή της. Η ισχύς των περιοριστικών όρων αρχίζει από την κοινοποίηση στον κατηγορούμενο της διάταξης της παραγράφου 1 και παύει αυτοδικαίως με την άρση ή αντικατάστασή τους σύμφωνα με τις παραγράφους 4 και 5 ή με την περάτωση της ποινικής δίκης κατά το άρθρο 370 ΚΠΔ.
 
ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ, ΑΣ ΣΚΕΦΤΟΥΜΕ ΤΑ ΕΞΗΣ:
 
α) Ο Γκαγκατσακος είναι μέλος του Δ.Σ. (διευθύνων σύμβουλος) της ΠΑΕ ΠΑΟΚ.
 
β) Η τέλεση των αδικημάτων (ως πραγματικά περιστατικά) δεν αμφισβητούνται, υπάρχει τηλεοπτική εγγραφή (μόνο ότι αυτά που είπε δεν ήταν υποκίνηση σε βία μπορεί να προβάλει στο δικαστήριο, όχι φυσικά ότι δεν τα είπε, κ.λπ.), δηλαδή αυταπόδεικτα ΣΟΒΑΡΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΕΝΟΧΗΣ, αφού αν ο εισαγγελέας πίστευε πως οι δηλώσεις του δεν συνιστούν υποκίνηση σε βία, κ.λπ., δεν θα ασκούσε φυσικά ποινική δίωξη.
 
γ) ΑΝ (δε το γνωρίζουμε), ο Γκαγκατσάκος είναι υπότροπος (αν έχει καμιά προηγούμενη καταδίκη για αθλητικό νόμο), κανονικά μπαίνει μέσα, μπουζού.  Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ πάντως είναι υπότροπη, αφού έχει καταδίκες για επεισόδια, κ.λπ.
 
δ) Ο Γκαγκατσακος λόγω θέσης (διευθύνων σύμβουλος) εκπροσωπεί την ΠΑΕ ΠΑΟΚ και συνεπώς είναι εξαιρετικά πιθανό να συνεχίσει δημόσιες δηλώσεις, κ.λπ. και να ξαναδιαπράξει έτσι το ίδιο αδίκημα (υποκίνηση βίας), ιδίως ενόψει των δικαστικών υποθέσεων σε βάρος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ που ευρίσκονται σε εξέλιξη και που είναι κάθε άλλο παρά απίθανο να έχουν δυσμενές αποτέλεσμα.
 
ε) Ακόμη κι αν ο Γκαγκατσάκος δεν είναι υπότροπος, και πάλι είναι στην κρίση του εισαγγελέα να επιβάλει περιοριστικούς όρους (εμφάνιση στο τμήμα την ώρα των αγώνων, απαγόρευση παρακολούθησης εκδηλώσεων, κ.λπ.).
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ, από τα πιο πάνω προκύπτει πέραν πάσης αμφιβολίας , πως ο ΠΑΟΚ είναι ομάδα του βαθύτατου κράτους, αφού ο μεν Γκαγκατσάκος δεν φαίνεται να τρώει περιοριστικούς όρους, ενώ ο Γιωρίκας για πολύ χειρότερες δηλώσεις εδώ και αρκετό καιρό, δεν έχει πάει από εισαγγελέα ούτε για καφεδάκι….

Σχόλια

Εικόνα Christos7

2 είναι οι ομάδες του βαθέως κράτους στην Ελλάδα, ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ. Διαχρονικά, δεκαετίες λέμε.... Τον ΠΑΟ τον έχουν για τους Αθηναίους και τον ΠΑΟΚ για τον βορρά.